Aktivity v SPC

Aktivity jsou určeny klientům našeho SPC. Jsou poskytovány bezplatně, po předchozí domluvě.

Logopedická péče

Individuální nácvik správné výslovnosti, manipulační činnosti pro rozvoj sluchové a zrakové percepce, slovní zásoby, logického myšlení, koncentrace pozornosti; cvičení motoriky mluvidel; cvičení na rozvoj fonematického sluchu (rozlišování hlásek ve slově); grafomotorická cvičení pro rozvoj jemné motoriky; nácvik komunikačních dovedností; dechová a hlasová cvičení.

 

Trénink jazykových schopností podle D.B.Elkonina

Stimulační program  je zvláště vhodný pro děti s odloženou školní docházkou. Děti nejen získají znalosti o jazyku, ale také dovednosti, které později využijí ve škole. Rozvíjí sluchové vnímání, především fonematické uvědomování. Program zvyšuje šance dětí s vývojovou poruchou jazyka – vývojovou dysfázií k úspěšnému nácviku čtení a psaní v základní škole a podporuje předcházení specifických poruch učení. Program probíhá celoročně formou pravidelných skupinových setkání.