Základní škola logopedická

Naše SPC bylo zřízeno při Střední škole a Základní škole Beroun, jejíž součástí je též Základní škola logopedická.

V této škole jsou vzděláváni žáci s narušenou komunikační schopností, tj. žáci s vadami řeči.  Tito žáci plní požadavky vzdělávacího programu základní školy hlavního vzdělávacího proudu. (Vzdělávání probíhá podle RVP ZV, upraveného pro základní školu logopedickou, podle školního vzdělávacího programu č.j.: 335 / 2011/ ZSPS  „Základní škola logopedická“.)

Pro zařazení dítěte do školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (ZŠ logopedická) je nutné doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC).

 

Co škola nabízí:

- vzdělávání dětí s vadami řeči v 1. – 5. ročníku

- snížený počet žáků ve třídě (6-14 dětí), individuální přístup

- školní vyučovací předmět Logopedie (2 hodiny týdně), možnost individuální logopedické péče v SPC

- zkušený kolektiv pedagogů s logopedickou a speciálně pedagogickou kvalifikací

- úzká spolupráce s naším SPC